top of page

Savonia

사보니아

Savonia 히터는 주거용과 상업용 모두에 적합합니다. 이 모델은 감람석에 물을 뿌렸을 때 충분한 양의 증기를 생산할 수 있는 충분한 공간을 갖추고 있습니다.

 

모든 Savonia 히터는 다리길이 조절이 가능한 플로어스텐딩 모델입니다. 

 

적정전력 9 kW ~ 24 kW

모델                         KW                        사우나 룸                        컨트롤                        히터사이즈                        스톤 
Min (M3) MAX                                                          W/D/H                            (KG)

SAV-90NB                   9                            8 – 14                                 8+4h                          500 – 410 – 655                   40 – 50

SAV-90NS                   9                             8 – 14                             separate                       440 – 410 – 655                   40 – 50

SAV-105NS                10.5                        9 – 15                             separate                       440 – 410 – 655                   40 – 50

SAV-120NS                 12                         10 – 18                            separate                       440 – 410 – 655                   40 – 50

SAV-150NS                 15                         13 – 23                            separate                       590 – 410 – 655                   60 – 75

SAV-180NS                 18                         17 – 29                            separate                       590 – 410 – 655                   60 – 75

SAV-180NS-V12         18                         18 – 30                            separate                       740 – 410 – 655                   80 – 100

SAV-210NS-V12         21                         22 – 35                            separate                       740 – 410 – 655                   80 – 100

SAV-240NS-V12         24                         26 – 42                            separate                       740 – 410 – 655                   80 – 100

bottom of page